List of accredited dentists

As of February 13, 2023
Publicly announced list of accredited dentists

FY2023 Accreditation: Accredited Dentists (New): 5

ISHIMOTO Shunsuke KIMURA Masanori GOTO Takuro KONISHI Masaru MATSUSUE Yumiko

FY2023 Accreditation: Accredited Dentists (Renewal): 11

ISHII Yoshimasa INAGAWA Motoaki KAWAUCHI Naoko SONOI Michiyasu TAKAI Etsuko
NOBUHARA Hiroshi FUJIMOTO Atsushi MITSUNAGA Sachiyo MURAYAMA Atsushi YADA Mitsue
YUNOKI Hirokazu

FY2022 Accreditation: Accredited Dentists (New): 10

ARAGAKI Tadanobu OKUBO Masahiko SHITOZAWA Yawana NAKAGAWA Masatsugu NAKANE Ayako
NAKAMURA Junya MATSUMURA Kaori YAGIHARA Kazuhiro YAMAKAWA Michiyo YOSHIZUMI Yu

FY2021 Accreditation: Accredited Dentists (New): 8

INOUE Yasuyo UNAMI Masato ONOZAWA Kitaro KOMATANI Toru SATO Masaru
NAKAGAWA Kazuharu YAMAGUCHI Kohei YOSHIMI Kanako

FY2020 Accreditation: Accredited Dentists (New): 2

ITO Kunihiro SAKAMOTO Shunichi JINNAI Akio TSUJI Yuri HARA Junichi

FY2019 Accreditation: Accredited Dentists (New): 5

KAMEI Michiko SAKAI Hironori FUKUNAGA Akiko MINAKUCHI Mami WATANABE Yutaka

FY2019 Accreditation: Accredited Dentists (Provisionally new): 5

KISHIMA Masako TAKAHASHI Naoki NARUSE Masahiro FUKATSU Hikari MARUO Kaori

FY2018 Accreditation: Accredited Dentists (New): 6

IIDA Akihiko IWASA Yasuyuki YOSHIKAWA Hiromasa HIRAOKA Shinichiro FUKUMOTO Shunsuke
YOSHIDA Masanori

FY2018 Accreditation: Accredited Dentists (Provisionally new): 10

OHASHI Nobuhide KADOTA Chiaki KANG Yang-sun TANIGUCHI Hiroshige NOHARA Kanji
FUJII Wataru FUJIMOTO Keiko MATSUO Koichiro MIURA Naoka MURAKAMI Shoko

FY2017 Accreditation: Accredited Dentists (Provisionally new): 13

ARAKI Kazumasa ISHII Yoshimasa INAGAWA Motoaki OKUYAMA Hideki KAWAUCHI Naoko
SONOI Michiyasu TAKAI Etsuko NOBUHARA Hiroshi FUJIMOTO Atsushi MITSUNAGA Sachiyo
MURAYAMA Atsushi YADA Mitsue YUNOKI Hirokazu