List of lifetime accredited supervisory physicians

As of February 13, 2023
Publicly announced list of lifetime accredited supervisory physicians

FY2023 Accreditation: Lifetime Accredited Supervisory Physicians: 6

KUZUYA Masafumi SUZUKI Kazutomo TANAKA Yoshiaki NISHIGUCHI Yukio MIKI Chikao
YAMASHITA Yoshinori

 

FY2022 Accreditation: Lifetime Accredited Supervisory Physicians: 16

ANDO Ryoichi OMURA Kenji OGAWA Kaoru UMIZUKA Yasuro KAJITANI Nobuaki
KATAYAMA Kanji KATO Akinobu KITAHARA Shuichiro SUZUKI Hiromasa TAKEYAMA Hiromitsu
TANIGUCHI Masaaki TSUCHIYA Takashi TOKI Akira MARUYAMA Michio YAGI Minoru
YOKOYAMA Tadashi

 

FY2021 Accreditation: Lifetime Accredited Supervisory Physicians: No eligible persons

 

FY2020 Accreditation: Lifetime Accredited Supervisory Physicians: 2

HANDA Noritoshi HIRATA Koichi

 

FY2019 Accreditation: Lifetime Accredited Supervisory Physicians: 3

SUZUKI Hiroshi HASEGAWA Shiro YAMAMORI Hideo

 

FY2018 Accreditation: Lifetime Accredited Supervisory Physicians: 2

SHINEHA Ryuzaburo MATSUSUE Satoru

 

FY2017 Accreditation: Lifetime Accredited Supervisory Physicians: 11

USAMI Makoto OKUMA Toshitada GOSEKI Narihide KOBAYASHI Nobuaki TAKAMATSU Hideo
NAKAYA Yutaka HASEBE Masaharu HIRAI Toshihiro FUKUDA Yoshihiro YAGI Masao
WATANABE Akiharu